1.          חוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
2.          חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי”ד-1954 –https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/247_001.htm
3.          חוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז-1957 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/114_001.htm
4.          צו הרחבה להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה –
5.          הסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה מס’  7029/2014 –
6.          חוק הגבת האכיפה של דיני העבודה תשע”ב-2011 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm –
7.            צו הרחבה להסכם הקיבוצי על המגזר הפרטי
8.          הסכם קיבוצי בין ארגון חברות הניקיון בישראל ובין ההסתדרות 7035 מיום 11.7.2013
9.          חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P225_001.htm
10.      חוק הגנת השכר, התשי”ח-1958 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
11.      חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס”ב-2002 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
12.      חוק דמי מחלה, התשל”ו-1976 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
13.      חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג-1993 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/074_003.htm
14.      חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ”ז-1997 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/092_001.htm
15.      חוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 –  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
16.      חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס”א-2001 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094m2_001.htm
17.      חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
18.      חוק עבודת נשים, תשי”ד-1954 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_001.htm
19.      חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, תשס”ח-2008 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_945.htm
20.      תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס”א-2001 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p176_020.htm
21.      חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/026_001.htm
22.      הוראות חשכ”ל עלות שכר למעביד בתוקף מיום 1.7.2013 –
23.      חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע”ג-2013 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_906.htm
24.      צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע”ג-2013 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_917.htm
25.      תקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/242_002.htm
26.      חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
27.      חוק עבודת הנוער, תשי”ג-1953 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p175_001.htm
28.      חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע”ב-2012 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_648.htm
29.      חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
30.      חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע”ז-2016 – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_527.htm
31.      חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס”ז-2007 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_736.htm
32.      חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m1_001.htm
33.      חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K2_002.htm
34.      חוק גיל פרישה, תשס”ד-2004 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_242.htm
35.      חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm
36.       חוק שירות התעסוקה, תשי”ט-1959 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_001.htm
37.      חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ”ז-1997 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/092_001.htm
38.      חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי”ז-1957 – https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/175_001.htm\
39.      חוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969